GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat
Alltronic, elektronické stavební skupiny a komponenty, s.r.o. se sídlem 275 Přátelství, 330 02 Dýšina, IČ 61169935 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.
Zabezpečení Vašich osobních dat
Alltronic, elektronické stavební skupiny a komponenty, s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.
Právo na informace
Vaším právem je požádat Alltronic, elektronické stavební skupiny a komponenty, s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.
Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a
nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to,
abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše
údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.
Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a
Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku.
V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude
ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou
proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na
Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto
evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto
údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.
Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová
adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které
zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se
nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či
oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které
automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy
havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky
proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším
účelům zpracování.
Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email alltronic@alltronicsro.
cz nebo na sídlo naší společnosti:
Alltronic, elektronické stavební skupiny a komponenty, s.r.o.
275 Přátelství
330 02 Dýšina
Webové stránky – soubory protokolů
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové
soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:
• Vaše IP Adresa
• Otevíraná stránka našeho webu
• Kód odpovědi http
• Identifikace Vašeho prohlížeče
Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní
ochrany.
Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a
ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové
soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití
zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však
nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.
Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které
pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme
návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše
webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely
dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.
Zasílání novinek na email
V případě, že máte zájem od Alltronic, elektronické stavební skupiny a komponenty, s.r.o. dostávat
akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým
využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům.
Alltronic, elektronické stavební skupiny a komponenty, s.r.o. nepředává takto získanou emailovou
adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Alltronic,
elektronické stavební skupiny a komponenty, s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete
odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla
společnosti.
Zpracování osobních údajů
Podívejte se jak Alltronic, elektronické stavební skupiny a komponenty, s.r.o. zpracovává následující
osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování
pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.
Předávání osobních údajů do třetích zemí
K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v
mezinárodních organizacích nedochází.
Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby
aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 18. května 2018.